Endring i arbeidsforhold

Her tar vi for oss ulike endringer i arbeidsforhold som enten gjelder enkeltpersoner eller grupper av ansatte. Endringene kan både være knyttet til ytre forhold som virksomheten i ikke råder over, eller et resultat av enkelte ansattes egne handlinger eller arbeidsevne. Dette omfatter forhold som omstilling, permittering, advarsel, oppsigelse eller avskjedigelse.